Vägar, parkering och p-tillstånd

Tänk på att köra långsamt på våra vägar, då det finns små barn och djur i området. Vi rekommenderar krypkörningshastighet så att inga olyckor sker. Eftersom våra grusvägar och gårdar inte är byggda för att klara hög belastning, så får man inte köra bil där (med undantag för våra grusade handikapplatser).

Parkering

Till varje lägenhet i föreningen hör en egen parkeringsplats. Utöver dessa har vi flera besöksplatser som är utmärkta med ”Besök”. Vi har även grusade handikapplatser vid hus 7 och 9. Handikapplatserna kan med fördel också användas för på- och avlastning.

Parkering i området är förbjuden förutom på de skyltade P-platserna. Dessutom krävs tillstånd för att stå på de skyltade platserna – boendetillstånd på den plats som hör till lägenheten och besökstillstånd på besöksplatserna. På besöksplatserna kan man stå i max 24 timmar utan att flytta på bilen. Varje lägenhet har ett boendetillstånd och två besökstillstånd. Tillstånden följer med lägenheten och administreras av styrelsen i föreningen. Parkeringarna övervakas av ett parkeringsbolag och böter kan komma att utfärdas för otillåten parkering. Maila till styrelsen vid förlust av p-tillstånd, då kan du köpa ut ett nytt för 150 kronor (swischa till styrelsen 073-222 75 00) och hämta ut det hos Christina i 5B.

Vid tillfällen då man kan behöva fler besökstillstånd än vad som hör till lägenheten finns det möjlighet att få låna fler av styrelsen. Kontakta i god tid styrelsen (Christina 5B) med information om hur många tillstånd som önskas samt vilken dag de behövs.

Eftersom det finns flertalet boende i föreningen som har mer än en bil så händer det ibland att alla platser är upptagna. För att parkeringar ska fungera effektivt och säkert, finns det därför några regler att följa:

  • Parkeringsplatserna i området är till för personbilar eller motorcyklar.
    Husvagn, husbil, släp, lastbil eller andra större arbetsfordon inte får ställas upp på den avsatta platsen för parkering.
  • Utnyttja de plaster som finns på ett effektivt sätt.
    I första hand: använd tilldelad parkeringsplats
    I andra hand: använd besöksparkeringarna (max 24h)
  • Var noga med att stanna/parkera så att du inte står i vägen. Detta är extra viktigt för Räddningstjänstens framkomlighet och för att snöröjningen av våra gator ska fungera under vintertid.

Glöm inte att lägga fram boende- eller besökstillståndet väl synligt i framrutan. Skulle du felaktigt ha fått böter – kontakta styrelsen.

Motorvärmare

Vid varje tilldelad parkeringsplats sitter en motorvärmarstolpe. Att nyttja denna motorvärmarstolpe ingår i månadsavgiften och respektive lägenhet har en tillhörande nyckel. Vänd dig till styrelsen om du behöver hjälp med en ny nyckel.

Genom att ställa in tiden för när du planerat att åka iväg med bilen så kommer värmen att dra igång tre (3) timmar innan avfärd.

Farthinder

I området har vi Flexibump farthinder för att begränsa fordonshastigheter. Flexibump är ett fartdämpande trafikhinder som ska vara bekvämt att passera om man anpassar hastigheten. Farthindret flexar eller sjunker ihop då fordonet passerar i rätt fart och de är synliga i mörker med sina inbyggda reflexer. Vi uppskattar visad hänsyn till våra grönområden genom att inte köra runt farthindret. De demonteras under vintern för att underlätta snöröjning.

Snöröjning

På vintrarna snöröjs de asfalterade vägarna i vårt område samt mellan bilraderna på parkeringsytorna.

För våra besöksparkeringar, grusade gångvägar, gårdar, trappor och loftgångar så ansvarar vi i området gemensamt när det gäller snöröjning. Det är viktigt att alla hjälps åt att hålla dessa framkomliga och att vi skottar så pass brett så Räddningstjänsten kan komma fram obehindrat. Detsamma gäller för skottning kring våra sopmoloker, annars kan det hända att sophämtningen uteblir. Visa hänsyn mot dina grannar – alla måste göra sin del för att det ska fungera.

Kom överens med dina grannar om ni ska ha någon speciell rutin för snöskottning. För de som bor på övervåningen och skottar loftgångarna, tänk på att inte kasta ner snön där dina grannar redan skottat, utan hjälp till att hålla skottade gångar snöfria. Snöskyfflar finns i de gemensamma förråden i varje hus.